Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012


«Διαβάζοντας» και «γράφοντας» Ιστορία με τις Νέες Τεχνολογίες: Σύγχρονες προσεγγίσεις στο παρελθόν

Αυτό είναι το θέμα που θα απασχολήσει τον Όμιλό μας.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ: Η γνωριμία και η εξοικείωση των μαθητών με την Ιστορία και τους τρόπους παραγωγής της ιστορικής γνώσης, αλλά και η γνωριμία και η εξοικείωση με τις σύγχρονες προσεγγίσεις για το παρελθόν με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ :
1. Προσέγγιση και κατανόηση των διαφορετικών πηγών για το παρελθόν,
2. Εξοικείωση των μαθητών/τριών με τις σύγχρονες διεπιστημονικές προσεγγίσεις για το παρελθόν,
3. Έμφαση στον κριτικό γραμματισμό και ανάδειξη του ιδιαίτερου ρόλου των ψηφιακών τεκμηρίων στην παραγωγή σύγχρονου ιστορικού λόγου,
4. Απόπειρα παραγωγής ψηφιακού ιστορικού λόγου από τους μαθητές
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Βήμα 1ο: «Αναγιγνώσκοντας» διαφορετικά τεκμήρια για το παρελθόν (από τον υλικό πολιτισμό μέχρι τις γραπτές πηγές) που διασώζονται σε διάφορες μορφές (βιβλία, μουσειακά εκθέματα, ψηφιακός πολιτισμός κ.ά.) επιχειρείται η αποκωδικοποίηση των τρόπων προσέγγισής τους.
Βήμα 2ο Οι συμμετέχοντες, αφού έχουν «αποδομήσει» τις πηγές «παράγουν» το δικό τους ιστορικό λόγο.
Βήμα 3ο Τα αποτελέσματα διαχέονται μέσω της αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων, τα οποία προσφέρουν τη δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών πόρων από τους μαθητές (π.χ. παρουσιάσεις, αφίσες, wikis, ιστολόγια κ.λ.π.)